پروفایل هنرمند

محمد مهدی یارجانی

عضو اصلی انجمن عکاسان ایران
متولد سال ۱۳۶۴

عضو اصلی انجمن عکاسان ایران
دانش‌آموخته دانشکده تربیت مربی
زمینه فعالیت عکاس هنری و صنعتی
حضور در جشن دوسالانه تصویرسال ۱۳۹۶
حضور در چندین نمایشگاه گروهی داخلی
نمایشگاه عکاسی و ویدئو آرت با موضوع طبیعت چگونه به خود نگاه می‌کند در پاریس سال ۱۳۹۶
نمایشگاه عکاسی با موضوع طبیعت در پاریس به دعوت شهرداری پاریس سال ۹۷
فستیوال کارگاه ۲۶ سنندج سال ۹۷

برای دریاف خبر نمایشگاه های بعدی ایمیل خود را وارد کنید